Nákupní košík

Měny
CZK | EUR
Zobrazit košík
položek:
0
cena:
0,00 Kč

Přihlásit  |  Registrace

Všeobecné obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY


Článek 1
Předmět smlouvy
1.1 Předmětem těchto Všeobecných smluvních podmínek je podrobná úprava práv a povinností smluvních stran vstupujících v právní vztahy s obchodní společností Marek Topič, a to ohledně předmětů koupě, jež jsou nabízeny prostřednictvím webových stránek www.plastovesklenice.cz
  (dále jen „e-shop“), a to za cenu zveřejněnou na webových stránkách v okamžiku objednávky kupujícím (dále též jen „zboží“). Tyto všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu s obchodní společností Marek Topič.
1.2 Technické parametry předmětů koupě (rozměry, hmotnosti apod.) uvedené na e-shopu jsou  pouze orientační.  Pokud je některý z technických parametrů pro kupujícího zásadní, je povinen toto uvést do poznámek k objednávce. Prodávající následně požadované technické parametry ověří a potvrdí kupujícímu e-mailem.

Článek 2
Objednávka
2.1 Nabídka Marek Topič na uzavření kupní smlouvy je vystavena na internetových stránkách provozovaných Markem Topičem, kde je uveden předmět koupě a jeho cena, jakož i tyto všeobecné smluvní podmínky, jež tvoří obsah kupní smlouvy jako její nedílnou součást. Kupní smlouva mezi Markem Topičem na straně jedné a kupujícím na straně druhé je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícím na internetových stránkách. Potvrzení objednávky ze strany Marek Topič na e-mail kupujícího má pouze deklaratorní charakter. Potvrzení objednávky se považuje za doručené kupujícímu, je-li odesláno na e-mail uvedený kupujícím při sepisu elektronické objednávky, a to dnem následujícím po odeslání potvrzení.

2.2 Objednávka zboží je považována za závazné uzavření kupní smlouvy. Kupující potvrzuje svou závaznou objednávku na eshopu www.plastovesklenice.cz kde je vidět datum i hodina jeho objednávky. Po uzavření této objednávky je kupující v takovém případě povinen odebrat objednané zboží a uhradit za toto kupní cenu. Poruší-li kupující povinnost odebrat objednané zboží a toto neodebere či nepřevezme řádně zaslanou zásilku zaslanou na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, nebo na zásilkovnu, nebo si zásilku nepřevezme od dopravce, je firma Marek Topič oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo/a vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% kupní ceny vč. DPH, nejméně však 250,-Kč, a s tímto Kupující souhlasí.

2.3.Kupující při potvrzení objednávky na alkohol, potvrzuje že je mu víc než 18.let. ( při vyzvednutí alkoholu v zásilkovně, bude požadováno, ověření věku ).


Článek 3
Kupní cena či cena díla nebo jiných služeb (dále jen „cena“) a platební podmínky
3.1 Kupní cena zboží je uvedena u jednotlivých položek (předmětů koupě) na e-shopu.

3.2 Cenu za dodané zboží se kupující zavazuje uhradit společnosti Marek Topič dle formy úhrady, kterou si kupující zvolí v elektronické objednávce (úhrada předem, úhrada kupní ceny na dobírku). Marek Topič je povinen jako prodávající vystavit řádný účetní doklad.

3.3 Dnem úhrady ceny zboží je den připsání fakturované částky na účet společnosti Marek Topič.

3.4. Pokud  kupující žádá po firmě Marek Topič potisk skleniček, nebo reklamních předmětů, Marek Topič tuto službu zprostředkuje u tiskárny, kupující se zavazuje, že veškerá práva na dodané loga kupujícího, které chce dát na skleničky, nebo reklamní materiály, jsou jeho a logo je jeho majetkem, případně že je oprávněným uživatelem těchto práv ( ať už na základě licenční smlouvy či jiného ujednání ). Dále je výslovně ujednáno, že takto potisklé sklenice, nebo reklamní předměty, může firma Marek Topič, použít jako svůj reklamní ( referenční ) materiál, a to bez jakékoliv finanční kompenzace hrazené ve vztahu ke kupujícímu. U potisku sklenic a reklamních předmětů, zde je pouze platba předem, potisk se začne dělat, až po připsání peněz za objednávku na účet Marka Topiče. Veškerá komunikace kolem potisku musí proběhnout pouze po mailech, aby bylo transparentní a prokázané, co si klient přesně objedná. Klient vždy dostane náhled s potvrzenou objednávkou a sklenice se potisknou dle náhledu, po uhrazení potvrzené objednávky, klient souhlasí s potiskem v této odsouhlasené formě. Výroba potisku trvá cca 12-14dní, to klient bere na vědomí při potvrzení objednávky.

Článek 4
Dodání a převzetí zboží, díla, vady zboží či díla a odpovědnost za škody
4.1 Místem plnění pro všechny dodávky zboží společnosti Marek Topič, není-li dohodnuto jinak, je sídlo kupujícího či sídlo, které je uvedeno jako místo dodání kupujícím v elektronické objednávce.
4.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy kupující převezme zboží od fy Marek Topič
4.3 Vlastnické právo ke zboží přechází ze společnosti Marek Topič na kupujícího okamžikem úplného uhrazení kupní ceny zboží či ceny díla či jiných služeb včetně příslušenství a případných smluvních pokut vztahujících se k dodávce konkrétního, individualizovatelného zboží.
4.4 Zboží (předmět koupě) se považuje za dodané, jestliže nastane některá z následujících skutečností: a) zboží je předáno prvému přepravci kupujícího, b) zboží je doručeno prostřednictvím doručovatele dopravce Poša, GLS, Geis c) zboží je převzato kupujícím v provozovně Marek Topič, d) v případě předání zboží v sídle kupujícího přímo společností Marek Topič.
4.5 Marek Topič je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení odpovídajícímu účelu, kterému zboží slouží.
4.6 Poruší-li Marek Topič povinnosti stanovené v předchozím bodu, má zboží vady.
4.7 Kupující je oprávněn uplatnit u Marek Topič nárok z odpovědnosti za vady, pokud jde o vady zjevné, ve lhůtě do 5-ti dnů, jinak nelze nárok vyplývající ze záruky u Marek Topič později uplatnit.
4.8 Marek Topič poskytuje kupujícímu záruky na všechny vady, které zboží vykazovalo v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Za takové vady se považují i vady skryté. Záruka se vztahuje na jakékoli zboží dodané společností Marek Topič. Za podmínek této záruky přebírá Marek Topič zodpovědnost za to, že zboží, dílo či prodávaná součást věci (zboží) nemá výrobní ani materiálové vady, které by mohly ohrozit anebo ovlivnit funkčnost věci (zboží), pokud kupující užíval věc či součást věci, jež od Marek Topič, odebral v souladu s pokyny Marek Topič nebo v souladu s obecným užíváním výrobku, jaké lze u výrobku tohoto druhu obecně očekávat.
4.9 Za projev skryté vady se nepovažuje běžné opotřebení výrobku či jeho částí, ani závady vzniklé použitím výrobku jiným způsobem, než způsobem, jakým se takový výrobek obecně užívá nebo způsobem, na němž se kupující s Marek Topič písemně dohodl.
4.10 Záruka za skryté vady existující při předání a převzetí zboží na výrobcích zahrnuje odstranění všech vad anebo funkčních poruch na věci či její části, na které se záruka vztahuje, a které se vyskytnou v průběhu doby, kdy lze odpovědnost za vady zboží existující při jeho převzetí uplatnit. Vady nebo funkční poruchy budou odstraněny dodáním ekvivalentní náhradní věci, opravou věci nebo slevou z ceny zboží. Marek Topič je oprávněn určit, jakým ze způsobů bude vada odstraněna při respektování pragmatičnosti zvolené varianty. Požadavek kupujícího na způsob odstranění vady není pro Marek Topič závazný. Dojde-li k výměně věci či její části, takto vyměněná věc či část věci se stává vlastnictvím Marek Topič.  Náklady na materiál, práci a jiné náklady s odstraněním vady související hradí Marek Topič.
4.11 Bude-li reklamace výrobku či jeho části neoprávněná, pak je Marek Topič oprávněna požadovat po kupujícím úhradu opravy nebo prohlédnutí věci. Neoprávněností reklamace se má na mysli zejména reklamace vad na výrobku, na něž se záruka dle článku 4.18 těchto Všeobecných smluvních podmínek nevztahuje nebo reklamace vady či vad, jež neexistují.
4.12 Kupující je povinen u Marek Topič zboží reklamovat pro jeho skryté vady, jež existovaly již v okamžiku jejího převzetí, bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne předání a převzetí předmětného zboží. Všechny záruční nároky uplatněné přímo u servisního oddělení Marek Topič během lhůty uvedené v tomto odstavci budou vyřízeny ve lhůtě 1 měsíce. Reklamace se uplatňuje zásadně písemně, doručena musí být do sídla prodávajícího, vč. reklamovaného výrobku, jinak není uplatněna řádně.
4.13 V případě, že kupující během záruční doby zjistí, že výrobek vykazuje vady, pro které nemůže výrobek řádně užívat, pak má Marek Topič právo po písemném uplatnění nároku na odstranění vad určit mezi následujícími možnostmi uspokojení nároku kupujícího vyplývajícího z vadného plnění poskytnutého společností Marek Topič:
a) odstranění vad dodáním náhradní věci či náhradní části věci;
b) dodání chybějící věci či chybějící části věci;
c) odstranění právních vad;
d) odstranění vad věci či vad části věci opravou věci či opravou části věci;
e) poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny nebo
f) odstoupení od smlouvy.
4.14 Sleva z ceny pro účely článku 4.13 těchto všeobecných smluvních podmínek se vypočte jako rozdíl mezi cenou shodného výrobku obdobného stáří a opotřebení, jenž je bezvadný a cenou výrobku trpícího vadou, pro kterou je reklamován.

4.17 Záruční nároky mohou být uplatněny jen po předložení účetního dokladu a elektronického výpisu potvrzení objednávky prodávajícím. Pak je zapotřebí, aby kupující oznámil společnosti Marek Topič, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem požaduje její odstranění. Takové prohlášení není pro Marek Topič závazné. Záruka není přenosná v případě soukromého prodeje třetí osobě.

4.18 Záruka se nevztahuje na vady a škody, jež se projevily v důsledku neodborného používání  nesprávného nastavení nebo užití pro jiné účely, než jaké byly se společností Marek Topič dohodnuty, ( např. vysokých teplot myčky, vždy je kupující obeznámem s jakou teplotu má používat, nebo použití agresivních čistících prostředků ) nebo pro které se výrobek téhož druhu obvykle užívá. Rovněž se výjimka nevztahuje na případy tzv. vnějších faktorů, např. škoda při přepravě, škoda vzniklá provozem dopravních prostředků, škoda způsobená násilným poškozením výrobku, škoda vzniklá nevhodným užitím, byť by ke škodě došlo při tomto nevhodném použití v součinnosti s povětrnostními vlivy či jinými přírodními silami anebo na opravy a úpravy vykonané neoprávněnými třetími osobami.

4.19 Všechny záruční nároky musí být uplatněny telefonicky a poté písemně, a to oddělení Marek Topič., jinak není Marek Topič povinen k záručním nárokům přihlédnout. Oznámení musí obsahovat náležitostí vyjmenované v článku 4.17 těchto všeobecných smluvních podmínek.

4.20 Záruční právní vztahy mezi Marek Topič a kupujícím se výlučně upravují článkem 5 této smlouvy. Nadto jdoucí nároky na náhradu škody jsou vyloučeny kromě případů zákonné odpovědnosti.

4.21 V případě jakýchkoli reklamací jsou strany povinny vystavit protokol o uznání reklamace, bude-li tato uznána. Bude-li uznána reklamace s přiznáním slevy z ceny výrobku, bude sleva z ceny zboží realizována formou dobropisu k faktuře vztahující se k vyreklamovanému zboží.

4.22 Uplatní-li kupující u Marek Topič reklamaci vztahující se k fakturované částce a Marek Topič tuto reklamaci posoudí jako důvodnou, jsou strany o této skutečnosti povinny sepsat protokol o uznání reklamace. Fakturovaná částka pak bude upravena na částku, jež je v souladu s touto smlouvou a její Přílohou č. 1, a to dobropisem reklamované faktury v příslušné výši tak, aby konečná výše faktury byla v souladu s touto smlouvou a Přílohou č. 1 k této smlouvě.

4.23 Pokud není zboží poškozeno, je kupující povinen objednané zboží od přepravce nebo doručovatele pošty převzít. V případě, že kupující odmítne převzít objednané zboží od dopravce, vzniká kupujícímu povinnost nahradit prodávajícímu náklady dopravy objednaného zboží zpět prodávajícímu. Pokud si kupující  vyžádá opakované zaslání zboží, je povinen objednávku uhradit prodávajícímu předem.

4.24 Plastové sklenice v myčce doporučujeme oplachovat programy s maximální teplotou do 45°C. Pokud kupující použije vyšší teplotu, mohou se sklenice zničit a následná reklamace nebude uznána. Nedoporučujeme použití agresivních mycích prostředků. Pokud Kupující potřebuje sklenice do myček s vyšší teplotou, informujte se u nás, nabídneme Vám profi nádobí.

Článek 5
Speciální ustanovení pro spotřebitelské smlouvy
5.1 Tento článek obsahuje speciální spotřebitelská ustanovení, která se použijí a jsou účinná toliko pro smlouvy specifikované v § 52 a násl. občanského zákoníku uzavírané mezi Marek Topič na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé, a to prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
5.2 Identifikační údaje prodávajícího jsou uvedeny v záhlaví těchto Všeobecných smluvních podmínek.
5.3 Název a hlavní charakteristika, jakož i cena zboží vč. DPH jsou uvedeny v nabídce Marek Topič zveřejněné na e-shopu, tedy na webových stránkách výše uvedených.
5.4 Kupující jako spotřebitel je povinen uhradit cenu přepravy zboží či zaslání zboží do místa určení. Cena přepravy či zaslání zboží je uvedena při objednávce kupujícím a dále v potvrzení objednávky.
5.5 Způsob dodání a platby plyne z volby, kterou kupující provede při elektronické objednávce a dále je zvolený způsob dodání a platby uveden v potvrzení objednávky.
5.6 Kupující má právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne převzetí plnění od Marek Topič, a to s výjimkou případů popsaných v ust. § 53 odst. 8 občanského zákoníku, na které se právo na odstoupení od smlouvy nevztahuje.
5.7 Nabídka Marek Topič zveřejněná na stránkách e-shopu zůstává v platnosti do vyprodání zásob nebo/a do odvolání nabídky.
5.8 Tento článek se vztahuje pouze na smlouvy specifikované v odstavci 5.1 těchto podmínek.


Článek 6
Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.


Článek 7
Závěrečná ujednání
7.1 V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.
7.2 Změny nebo doplnění jednotlivých smluv a smluvních podmínek, jakož i jejích příloh vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami. To samé platí i pro vzdání se písemné formy.
7.3 Tyto všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu s obchodní společností Marek Topič.
7.4 Veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo s ní související budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným Arbitrážním soudem České republiky o.s., IČ 26988879, se sídlem Praha 5,Nám. 14. října 1307. Rozhodčí řízení se koná dle Rozhodčího řádu Arbitrážního soudu České republiky, o.s. a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení Arbitrážního soudu České republiky, o.s., se kterými se smluvní strany před podpisem této smlouvy seznámily a které jsou dostupné na www.rozhodcidolozka.cz, a které jsou dle vůle smluvních stran součástí této rozhodčí smlouvy.
7.5 Práva a povinnosti z jednotlivých smluv, na něž se vztahují tyto Všeobecné smluvní podmínky přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7. 2010

Článek 8

Zpracování a ochrana osobních údajů - GDPR

Provedením objednávky (písemně, telefonicky, faxem, e-mailem, prostřednictvím SMS nebo www stránek) dáváte souhlas k tomu, aby vámi uvedené osobní údaje byly spravovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dále jen „nařízení“, v rámci obchodní činnosti společnosti

Marek Topič, Zlínská 697, Zlín Kostelec, 76314,

Ičo : 48447633 Dič : CZ7502254177,

která se tímto stává správcem Vašich osobních údajů (dále jen „správce“).

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohu být zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dle specifik Vaší objednávky to mohou např. být:

· Zásilkovna s.r.o. Lihovarská 1060/12
190 00 Praha

· Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4,

· PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany – Jažlovice

· GLS General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. , Průmyslová 5619/1
586 01, Jihlava

· Geis CZ s.r.o. Paletové přepravy, Celovozová přeprava, Logistika, Obaly
Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany ( DPD )

. Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. Modletice 135, 25101 Říčany u Prahy / DPD

Vyjma samotného vyřízení objednávkového procesu, zpracováváme Vaše osobní údaje v informačních, analytických a marketingových systémech třetích stran, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání.

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Shromažďujeme jen osobní údaje nezbytně nutné k úspěšnému vyřízení objednávky (doručení zásilky). Jedná se o jméno, příjmení, adresu, e-mailový kontakt a mobilní telefon.

· Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

· Provedením objednávky (uzavřením kupní smlouvy) vzniká oprávněný zájem ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení. Odmítnutí zasílání obchodních sdělení máte možnost provést jednoduchým způsobem kdykoli, a to kliknutím na příslušný odkaz v každém obchodním sdělení nebo telefonicky na čísle uvedené níže v kontaktních údajích.

· Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

· Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

· Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Takovéto požadavky posílejte písemně na email uvedený níže v kontaktních údajích.

· Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

· Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Kontaktní údaje správce

Marek Topič, Zlínská 697, Zlín Kostelec, 76314,

Ičo : 48447633 Dič : CZ7502254177,

info@plastovesklenice.cz , +420 777 669 888

Soubory cookie

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

· Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie: konverzní, trackingové, remarketingové, analytické a esenciální.

· Ve Vašem prohlížeči máte možnost nastavení využívání souborů cookies.